Välkommen till Mellannorrlands Hospice

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.


Vad innebär hospicefilosofin?

 • En strävan efter fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke.
 • Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring.
 • Att den svårt sjuke och dennes anhöriga ges psykologiskt stöd under sjukdomstiden och i sorgen.
 • Att den svårt sjuke - ung som gammal - får hjälp med att leva ett så aktivt liv som möjligt ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära.
 • Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården.

Mellannorrlands Hospice.

 • Ett fristående Hospice i Mellannorrlands region (i första hand för gäster från Västernorrland, men också riksintag är möjlig till exempel från Jämtland-Härjedalen, Norra Hälsingland och hela övriga landet).
 • Vård för symtomlindring vid vård i livets slutskede, i mån av plats ibland även korttidsvård för vila och avlastning under livets slutskede.
 • Vård enligt gästens behov och önskemål.
 • Ett vackert läge vid Sidsjöns norra sluttning, och med en unik, inbjudande inre miljö.
 • 12 vårdplatser, i enkelrum.
 • Hög personaltäthet och hög personalkompetens.
 • Hjälp i verksamheten genom frivilliga (volontärer).
 • Driften garanteras genom vårdavtal med Landstinget Västernorrland och kommunerna i samverkan, för gäster från Västernorrland.
 • Utomlänsgäster är välkomna vid behov och på remiss från hemlänet, där hemlandstinget och/eller hemkommunen tar på sig betalningsansvaret.

Vår värdegrund.

 • Vår ambition är att alla skall uppleva trygghet, få ett personligt bemötande och känna sig respekterade, i en lugn och harmonisk vårdmiljö.

Vad vi hoppas på.

 • Fortsatta generösa bidrag, gåvor och donationer från privatpersoner, företag, föreningar och institutioner till Insamlingsstiftelsen. Att donera till Hospice.

Vad vi garanterar.

 • Att pengar som inkommer till stiftelsen kommer att användas för hospicevård.
 • Att Länsstyrelsen i Västernorrland är tillsynsmyndighet.
 • Att insamling sker genom kontrollgiro (90-post/bankgiro) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll, SFI.


 • Att stiftelsen anlitar bokföringskompetens och godkänd revisor. Revisionsfirma: Grant Thornton Sweden AB
  Kontaktperson: Maria Färnlöf

 

Stiftelsens styrelse.
Christer Berglund
Ordförande
VD HSB Mitt och fd ordf Sundsvalls kommunstyrelse
christer.berglund@hsb.se

Matthias C. Brian
Vice ordförande
Leg läkare, specialist i palliativ medicin, specialist i allmänmedicin
matthias.brian@hospice.nu

Bo Enheim
Ledamot och sekreterare
Pensionerad utredare
bo@enheim.se

Elisabet Finné
Ledamot
Leg läkare, specialist i allmänmedicin
elisabet.finne@gmail.com

Petra Flygare
Ledamot
Leg läkare, specialist i onkologi
petra.flygare@me.com

Åsa Tjernell
Ledamot
Distriktssköterska, pensionerad fd verksamhetschef
asa.tjernell@telia.com

Hans Wedin
Ledamot
Pensionerad auktoriserad revisor
hanswedin@yahoo.se


Stiftelsens stadgar, antagna vid styrelsemöte 991104.
Stiftelsens namn:
Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Stiftelsens stiftare:
Leg. läkarna Matthias Brian, Elisabet Finné samt Mats Rytte.

Stiftelsens ändamål:
Efter upprop skall pengar som inflyter till stiftelsen varaktigt främja planering, startande och driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.

Stiftelsens upprop:
Upprop skall ske i lokalpress i Mellannorrland samt till företag, organisationer, institutioner och övriga som kan tänkas stödja stiftelsens ändamål.

Stiftelsens säte:
Sundsvall.

Stiftelsens förvaltning:
Egen förvaltning. Förvaltare är stiftelsens styrelse.

Stiftelsens styrelse:
Styrelsen består av sju ledamöter samt tre adjungerade sakkunniga ledamöter utan rösträtt. Styrelsen utser och entledigar ledamöter. Ordföranden utses av styrelsen. Styrelsen skall sammankallas om en ledamot begär det. Styrelsens beslut skall protokollföras. Styrelsen har rätt till skäligt arvode enligt stiftelselagen 1994:1220.

Styrelsens förvaltningsåtagande:
Enligt protokoll 991010.

Ändring av stiftelsens stadgar:
Stiftelsens stadgar får endast ändras genom majoritetsbeslut av stiftelsens styrelse. Ändring av stiftelsens ändamål kan ske efter medgivande av kammarkollegiet.

Stiftelsens bokföring:
Stiftelsen är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen 1994:1220 3 kapitel. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. Stiftelsens bokföring skall utföras av bokföringsfirma.

Stiftelsens firmatecknare:
Utses genom protokollfört styrelsebeslut.

Stiftelsens revision:
Stiftelsens revision utförs av en godkänd revisor.

Stiftelsens tillsyn:
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Västernorrland.

Stiftelsens insamling:
Insamling skall ske genom kontrollgirokonto (90 - gåvokonto) under överinseende av Stiftelsen för Insamlingskontroll SFI (namnbyte 2009 till Svensk Insamlingskontroll).

Övrigt:
Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Stiftelsens arbete skall ske med öppen information mot allmänhet och övriga intressenter inom landsting och kommun, både till medarbetare inom professionen, tjänstemän och politiker. I övrigt gäller stiftelselagen 1994:1220.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2017
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu