Välkommen till Mellannorrlands Hospice

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.


Vad innebär hospicefilosofin?

 • En strävan efter fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke.
 • Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring.
 • Att den svårt sjuke och dennes anhöriga ges psykologiskt stöd under sjukdomstiden och i sorgen.
 • Att den svårt sjuke - ung som gammal - får hjälp med att leva ett så aktivt liv som möjligt ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära.
 • Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården.

______________________________________________
Mellannorrlands Hospice.

 • Ett fristående Hospice i Mellannorrlands region (i första hand för gäster från Västernorrland, men också riksintag är möjlig till exempel från Jämtland-Härjedalen, Norra Hälsingland och hela övriga landet).
 • Vård för symtomlindring vid vård i livets slutskede, i mån av plats ibland även korttidsvård för vila och avlastning under livets slutskede.
 • Vård enligt gästens behov och önskemål.
 • Ett vackert läge vid Sidsjöns norra sluttning, och med en unik, inbjudande inre miljö.
 • 12 vårdplatser, i enkelrum.
 • Hög personaltäthet och hög personalkompetens.
 • Hjälp i verksamheten genom frivilliga (volontärer).
 • Driften garanteras genom vårdavtal med Landstinget Västernorrland och kommunerna i samverkan, för gäster från Västernorrland.
 • Utomlänsgäster är välkomna vid behov och på remiss från hemlänet, där hemlandstinget och/eller hemkommunen tar på sig betalningsansvaret.

______________________________________________
Vår värdegrund.

 • Mellannorrlands Hospice är ett naturligt alternativ för personer med komplexa behov i livets slutskede. Vi erbjuder en lugn och harmonisk miljö där alla gäster och deras närstående upplever trygghet, får ett personligt bemötande och känner sig respekterade. 

Vad vi hoppas på.

 • Fortsatta generösa bidrag, gåvor och donationer från privatpersoner, företag, föreningar och institutioner till Insamlingsstiftelsen. Att donera till Hospice.

Vad vi garanterar.

 • Att pengar som inkommer till stiftelsen kommer att användas för hospicevård.
 • Att Länsstyrelsen i Västernorrland är tillsynsmyndighet.
 • Att insamling sker genom kontrollgiro (90-post/bankgiro) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll, SFI.


 • Att stiftelsen anlitar bokföringskompetens och godkänd revisor. Revisionsfirma: Grant Thornton Sweden AB
  Kontaktperson: Maria Färnlöf

______________________________________________
Stiftelsens styrelse.
Christer Berglund
Ordförande
VD HSB Mitt och fd ordf Sundsvalls kommunstyrelse
christer.berglund@hsb.se

Matthias C. Brian
Vice ordförande
Leg läkare, specialist i palliativ medicin, specialist i allmänmedicin
matthias.brian@hospice.nu

Bo Enheim
Ledamot och sekreterare
Pensionerad utredare
bo@enheim.se

Elisabet Finné
Ledamot
Leg läkare, specialist i allmänmedicin
elisabet.finne@gmail.com

Petra Flygare
Ledamot
Leg läkare, specialist i onkologi
petra.flygare@me.com

Åsa Tjernell
Ledamot
Distriktssköterska, pensionerad fd verksamhetschef
asa.tjernell@telia.com

Hans Wedin
Ledamot
Pensionerad auktoriserad revisor
hanswedin@yahoo.se

______________________________________________
Stiftelsens stadgar, antagna första gången vid styrelsemöte 1999-11-04, reviderade och moderniserade 2017-05-23.

Stiftelsens namn:
Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice, organisationsnummer 889202-7114.

Stiftelsens ändamål:
Stiftelsens ändamål är att genom insamling främja driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.

Stiftelsens säte:
Sundsvall.

Stiftelsens förvaltning:
Verksamheten drivs genom egen förvaltning. Förvaltare är Stiftelsens styrelse. Stiftelsen har bildat två helägda aktiebolag för dels vård och dels utbildning. Hela verksamheten i Stiftelsen och bolagen ska drivas som idéburen verksamhet utan något vinstintresse.

Stiftelsens styrelse:
Stiftelsen styrelse består av sju ledamöter. Styrelsen utser och entledigar ledamöter i såväl Stiftelsens styrelse som i bolagens styrelser. Antal ledamöter i respektive bolags styrelse och ordföranden i respektive styrelse utses av Stiftelsens styrelse. Stiftelsens styrelse skall sammankallas om en ledamot begär det. Styrelsebeslut skall protokollföras. Styrelsen har rätt till skäligt arvode enligt stiftelselagen 1994:1220. 

Ändring av stiftelsens stadgar:
Stiftelsens stadgar får ändras genom majoritetsbeslut av Stiftelsens styrelse. Ändring av Stiftelsens ändamål kan dock bara ske efter medgivande av kammarkollegiet. 

Stiftelsens bokföring:
Stiftelsens verksamhet är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen 1994:1220, 3 kapitel. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 

Stiftelsens firmatecknare:
Stiftelsens firmatecknare ska utses genom protokollfört styrelsebeslut.

Stiftelsens revision:
Stiftelsens revision ska utföras av auktoriserad revisor.

Stiftelsens tillsyn:
Tillsynsmyndighet över Stiftelsens verksamhet är Länsstyrelsen i Västernorrland.

Stiftelsens insamling:
Stiftelsens insamling ska ske genom kontrollgirokonto (90-konto) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll.

Övrigt:
Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Stiftelsens arbete ska ske med öppen information mot allmänhet och övriga intressenter inom landsting och kommun. I övrigt gäller stiftelselagen 1994:1220.

Dessa Stadgar är antagna vid Insamlingsstiftelsens möte 2017-05-23 med full majoritet
och ersätter de stadgar som antogs vid styrelsemöte 1999-11-04.
De nya reviderade stadgarna kan laddas ned här.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2018
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu