Grattis till jubileums-stipendiaterna!

Vid en ceremoni på Mellannorrlands Hospice fredagen den 1 december 2017, delades för första gången ut stipendier för att premiera uppsatser gjorda av studenter på Mittuniversitetet och som har anknytning till den palliativa vården. Stipendierna blev instiftade av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i samband med att Hospice 2017 firade sitt 10-åriga jubileum (se närmare detaljer här) . 

En granskningsgrupp läste igenom och bedömde de nominerade uppsatserna med fokus på följande uppställda kriterier, att uppsatsen:
–är innovativ
–har vetenskaplig grund
–bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
–har klinisk relevans för den palliativa vården

Årets vinnare är:

  • Cajsa Zinders och Ida Flodberg för Magisteruppsatsen med titeln 
    ”Patienters minskade intag av mat och dryck i livets slutskede – en fokusgruppsstudie om distriktssköterskornas erfarenheter”. Vinstsumma 5.000 kronor.     
  • Linus Knutsson och Ivan Stenberg för C-uppsatsen med titeln 
    ”Vård i livets slutskede på akutmottagningen – en litteraturöversikt om sjukvårdspersonalens erfarenheter”. Vinstsumma: 4.000 kronor

    Linus Knutsson och Ivan Stenberg

 

Motiveringarna:

För magisteruppsatsen:
Författarna har genomfört en intervju-studie i ett viktigt ämne i den palliativa vården, där det redan finns en hel del erfarenhetskunskap. Resultaten bekräftar att också de intervjuade distriktssköterskor var medvetna om de ändrade förhållandena gällande mat och dryck i livets slutskede. Metoden med en kvalitativ fokusgrupps-intervju med kvalitativ induktiv innehållsanalys innebär en del svårigheter, vilket författarna har fått erfara. Tyngden och betydelsen av ämnet gör att studien bör premieras. 

För C-uppsatsen:
Uppsatsen tar upp ett ämne som är lite belyst i den palliativa vården, men som är viktigt för en del av de allra svårast sjuka som tyvärr fortfarande hamnar på akutmottagningar. Studien bekräftar – i avsaknad av Svenska studier ur ett internationellt perspektiv – vad vi i den palliativa vården har befarat sedan en längre tid: att det finns erfarenheter av förutsättningar för god vård, men också hinder för god vård. Uppsatsen är en metodologiskt mycket väl genomförd och tydlig litteraturöversikt. 

 

För Mellannorrlands Hospice:
Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se