Jubileumsstipendiater 2018

Det blev en fin och värdig ceremoni, när Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendierna för andra året i följd delades ut på Mellannorrlands Hospice fredagen den 7 december 2018. Ceremonin fick en mycket uppskattad och applåderad inramning genom Nordiska Blåsarkvintetten som på deras professionella och finstämta sätt spelade några av Julens Pärlor. 

Stipendierna som delas ut i ett samarbete med Mittuniversitetet, vill premiera kandidat- eller magisteruppsatser gjorda på Mittuniversitetet med anknytning till palliativ vård. Kriterierna för att arbeten kan nomineras, är att uppsatserna

  • är innovativa
  • har vetenskaplig grund
  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Grattis till våra stipendiater
Vienna Olsson och Linnéa Wittlock, samt Cecilia Lindström och Towe Persson!


Från vänster: (Matthias Brian), Linnéa Wittlock, Vienna Olsson,
(Åsa Tjernell), Cecilia Landström, Towe Persson

Vienna Olsson och Linnéa Wittlock skrev kandidatuppsatsen med titeln 
”Samvetsstress – Sjuksköterskans upplevelse ”

De får dela på vinstsumman på 4.000 kronor. 

Motiveringen till stipendiet är:
Författarnatar sig i denna litteraturöversikt an ett ämne som i denna form ännu är relativt okänt och nytt, men som vinner allt mer i aktualitet. Den belyser på ett välförståeligt sätt problematiken med samvetsstress inte enbart i Sverige, utan också i andra länder, till och med i ett afrikanskt land. Författarna ger förslag till hur sjuksköterskor skulle kunna lindra eller förebygga samvetsstress som utgör ett hinder för en god omvårdnad. Även om man kan känna igen problemet med samvetsstress i den palliativa vården, kan dock studien inte direkt generaliseras till denna vårdform. Studien är vetenskapligt väl genomfört och genomarbetat.

Cecilia Landström och Towe Persson skrev kandidatuppsatsen med titeln 
”Det finns inget mer vi kan göra: en litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede”

De får också dela på en vinstsumma på 4.000 kronor.

Motiveringen till deras stipendium är:
Författarnagör en vetenskapligt bra genomfört litteraturstudie. Det är viktigt med kunskap och stöd från erfarna sjuksköterskor till mera oerfarna och nyutexaminerade kollegor för att kunna lära sig mer om och bidra till en bra omvårdnad i livets slutskede för fler patienter och deras närstående. Även om studien inte bidrar direkt några nya kunskaper, ger förslaget till att införa ett mentorskap för nyutexaminerade/mindre erfarna sjuksköterskor en praktisk klinisk relevans för den palliativa vardagen.

För Mellannorrlands Hospice:
Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se