Nu finns en definition av Hospice

Hospice är ett flitigt använt begrepp. Det är förvånande, att det inte finns någon närmare definition, även vid en sökning i dagens internetvärld. I det Nationella Vårdprogrammet för palliativ vård som måste ses som ett övergripande och enande dokument, saknas en definition, även om Hospice omnämns.

Här kan Du läsa och ladda ner definitionen

Varför behövs en definition av Hospice?

För att förhindra att olika krav, förväntningar och missförstånd uppstår kring Hospice och hospicevården, och för att förtydliga vad ett Hospice innebär, finns det starka behov av att definiera begreppet Hospice. En definition skall visa vad hospicevården är samt vilka krav den bör leva upp till så att upphandlarna och de som remitterar till Hospice, men även utförarna, kan känna sig trygga med varandra. En definition skall även visa vad de som vårdas och deras närstående kan förvänta sig av ett Hospice.

Processen att ta fram definitionen

Det kändes naturligt att vårdgivarna, hospice, själva definierar den vård som skall bedrivas. Under mitten av 2020 togs därför kontakt med verksamhetschefer på i Sverige sedan länge etablerade Hospice och som har lett sina verksamheter under upp till 15 år.

En arbetsgrupp bildades (se nedan) som under hösten 2020 hade flera möten. I december 2020 togs kontakt med NRPV (Nationella Rådet för Palliaitv Vård) med ett första förslag till definition av hospice och med målsättning att förankra den i rådet.

NRPV tog förslaget på remiss till sina anslutna föreningar och en arbetsgrupp inom rådet bidrog med synpunkter och förslag till definitionen. Därefter sammanställdes förslagen till en slutgiltig definition som behandlades och antogs av en enhällig styrelse i NRPV den 14 april 2021.

Arbetsgruppen för framtagande av definition av hospice:
- Pia Gustavsson, leg sjuksköterska och verksamhetschef Hospice Gabriel i Lidköping
- Mats Kärnestad, leg sjuksköterska och verksamhetschef Axlagårdens Hospice i Umeå
- Sara Möller, leg sjuksköterska och verksamhetschef Bräcke Diakoni Helhetsvården i Göteborg
- Åsa Pellika, leg sjuksköterska och verksamhetschef Mellannorrlands Hospice i Sundsvall
- Annika Åberg Darell, leg sjuksköterska och verksamhetschef Änggårdens Hospice i Göteborg
- Matthias Brian, specialistläkare i palliativ medicin, Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

(Uppdaterat 210423)

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se