Intagningskriterier och remissuppgifter

Kriterier vid anslutning till hospice:

 • Patienten har en aktiv, progredierande och långt framskriden obotlig sjukdom med begränsad prognos och där vården fokuseras på livskvaliteten.
 • Patienten har komplexa palliativa vårdbehov.
 • Patienten har blivit bedömd av hospice-personal (t ex läkare, sjuksköterska) - Remiss! Lova inte plats!
 • Patient/anhöriga är medvetna om diagnos/prognos och önskar få komma till hospice.

Exempel på komplexa palliativa vårdbehov:

 • Svåra eller svårkontrollerbara symtom som t.ex. smärtor (nociceptiva-neurogena-blandade), illamående, dyspné, ileus/subileus, klåda, behov av palliativ sedering mm mm.
 • Svåra eller svårkontrollerbara psykosociala och existentiella problem som t.ex. oro, ångest, terminal agitation, existentiella frågor kring döden, andliga problem, relationsproblem, ensamhet mm mm.
 • Ej lämpligt med vård på sjukhus eller i hemmet eller på särskilt boende.

Exempel på diagnoser:

 • Olika former av cancer.
 • Andra inte maligna kroniska sjukdomar som är långt framskridna och progredierande, som exempelvis KOL, hjärtsvikt, stroke, ALS, och andra neurologiska sjukdomar.
 • Även andra kroniska sjukdomar än ovannämnda.
 • Personer som vårdas inom ramen för SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) skall kunna erbjudas vistelse på hospice även under tidsbegränsade perioder för avlastning av anhöriga som vårdar den sjuke i hemmet och/eller för behandling av svårkontrollerade symtom.

Önskemål på uppgifter i remissen:

 • Personuppgifter och uppgifter om närmast anhöriga.
 • Diagnos och kort om sjukdomsförloppet hittills.
 • Beslut om palliativ vård:
  - Beslut fattat - brytpunktssamtalet genomfört
  - Patientens/närståendes inställning till det och önskemål om vård på hospice
  - Förväntad livslängd (dagar, veckor, månader...).
 • Komplexa palliativa vårdbehov som motiverar vård på hospice
 • Var finns patienten nu?

Ur vårdavtalet:

 • Vistelse på hospice skall ske efter samtycke av den enskilde vårdtagaren. Den enskilde, som företrädesvis erhåller medicinsk vård inom den öppna eller slutna sjukvården och/eller kommunal hemtjänst eller har ett kommunalt särskilt boende, kan, då så bedöms lämpligt av medicinska skäl, erbjudas vård på hospice. Den enskilde med en kronisk sjukdom skall också på eget initiativ kunna söka vård på hospice. Vistelse på hospice sker i form av helinackordering.
 • In- och utskrivning på hospice sker efter ansökan/begäran från den enskilde. För att Landstingets kostnadsansvar skall gälla, skall in- och utskrivning ske efter samråd med berörd patientansvarig läkare inom hälso- och sjukvården. Beslut om in- och utskrivning fattas i varje enskilt fall av hospice verksamhetschef och skall alltid baseras på en medicinsk bedömning av ansvarig läkare på hospice. Parternas gemensamma målsättning är att samtliga vårdplatser är belagda.
 • Kommunen garanterar att prövning av inlämnad ansökan om vård på hospice behandlas skyndsamt, även på en till två dagar i de fall där omständigheterna föranleder sådan brådska.

Uppdaterat/reviderat 20170810/MB

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2020
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se