Intagningskriterier och remissuppgifter


(Uppdat 2020-10-20)

Kriterier vid anslutning till hospice:

 • Patienten har en aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad prognos och där vården fokuseras på livskvaliteten. 
 • Patienten har komplexa palliativa vårdbehov. 
 • Remiss krävs som bedöms av hospicepersonal (t ex läkare, sjuksköterska).
 • Patient/anhöriga medvetna om diagnos/prognos och önskar få komma till hospice. 

Exempel på komplexa palliativa vårdbehov:

 • Svåra eller svårkontrollerbara symtom: smärtor (nociceptiva-neuropatiska-blandade), illamående, dyspné, ileus/subileus, klåda, behov av palliativ sedering etc. 
 • Svåra eller svårkontrollerbara psykosociala och existentiella problem: oro, ångest, terminal agitation/konfusion/delirium, existentiella frågor kring döden, andliga problem, relationsproblem, ensamhet etc.
 • Ej lämpligt med vård på sjukhus, i hemmet eller på särskilt boende. 

Exempel på diagnoser:

 • Olika cancersjukdomar.
 • Icke maligna kroniska sjukdomar som är långt framskridna och progredierande, som exempelvis KOL, hjärtsvikt, stroke, ALS, och andra neurologiska sjukdomar.
 • Vistelse på hospice under tidsbegränsad period för avlastning av anhöriga som vårdar den sjuke i hemmet och/eller för behandling av svårkontrollerade symtom kan förekomma i mån av plats.

Önskemål på uppgifter i remissen:

 • Personuppgifter och uppgifter om närmast anhöriga.
 • Diagnos och information om sjukdomsförloppet.
 • Beslut om palliativ vård:
  • Brytpunktssamtalet genomfört och vad som bestämdes. 
  • Patientens/närståendes inställning och önskemål om vård på hospice.
  • Förväntad livslängd (dagar, veckor, månader...).
 • Komplexa palliativa vårdbehov som motiverar vård på hospice.
 • Var finns patienten nu?

Ur vårdavtalet:

 • Inskrivning på hospice skall ske efter samtycke av den enskilde vårdtagaren och godkännande från patientens hemkommun. Vid vård av utomlänspatienter krävs betalningsförbindelse från hemkommun/region.  
 • Parternas gemensamma målsättning är att samtliga vårdplatser är belagda.
 • Kommunen garanterar att prövning av inlämnad ansökan om vård på hospice behandlas skyndsamt.

 

Uppdaterat/reviderat 2020-10-20
- Linda Eriksson, medicinskt ansvarig läkare
- Åsa Pellikka, verksamhetschef

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se