Välkommen till Mellannorrlands Hospice

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.


Vad innebär hospicefilosofin?

 • En strävan efter fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke.
 • Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring.
 • Att den svårt sjuke och dennes anhöriga ges psykologiskt stöd under sjukdomstiden och i sorgen.
 • Att den svårt sjuke - ung som gammal - får hjälp med att leva ett så aktivt liv som möjligt ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära.
 • Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården.

______________________________________________
Mellannorrlands Hospice.

 • Ett fristående Hospice i Mellannorrlands region (i första hand för gäster från Västernorrland, men också riksintag är möjlig till exempel från Jämtland-Härjedalen, Norra Hälsingland och hela övriga landet).
 • Vård för symtomlindring vid vård i livets slutskede, för de allra svårast sjuka med specialiserade/komplexa behov av medicinsk och omvårdnadskaraktär.
 • Vård enligt gästens behov och önskemål.
 • Ett vackert läge vid Sidsjöns norra sluttning, och med en unik, inbjudande inre miljö.
 • 14 vårdplatser, i enkelrum.
 • Hög personaltäthet och hög personalkompetens.
 • Hjälp i verksamheten genom frivilliga (volontärer).
 • Driften garanteras genom vårdavtal med Regionen Västernorrland och kommunerna i samverkan, för gäster från Västernorrland.
 • Utomlänsgäster är välkomna vid behov och på remiss från hemlänet, där hemlandstinget och/eller hemkommunen tar på sig betalningsansvaret.

______________________________________________
Vår värdegrund.

 • Mellannorrlands Hospice är ett naturligt alternativ för personer med komplexa behov i livets slutskede. Vi erbjuder en lugn och harmonisk miljö där alla gäster och deras närstående upplever trygghet, får ett personligt bemötande och känner sig respekterade. 

Vad vi hoppas på.

 • Fortsatta generösa bidrag, gåvor och donationer från privatpersoner, företag, föreningar och institutioner till Insamlingsstiftelsen. Att donera till Hospice.

Vad vi garanterar.

 • Att pengar som inkommer till stiftelsen kommer att användas för hospicevård.
 • Att Länsstyrelsen i Västernorrland är tillsynsmyndighet.
 • Att insamling sker genom kontrollgiro (90-post/bankgiro) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll, SFI.


 • Att stiftelsen anlitar bokföringskompetens och godkänd revisor. Revisionsfirma: Grant Thornton Sweden AB
  Kontaktperson: Elisabet Funseth

______________________________________________
Stiftelsens styrelse.
Christer Berglund
Ordförande
VD HSB Mitt och fd ordf Sundsvalls kommunstyrelse
christer.berglund@hsb.se

Matthias C. Brian
Ledamot och sekreterare
Leg läkare, specialist i palliativ medicin, specialist i allmänmedicin
matthias.brian@hospice.se

Elisabet Finné
Ledamot
Leg läkare, specialist i allmänmedicin
elisabet.finne@gmail.com

Petra Flygare
Ledamot
Leg läkare, specialist i onkologi
petra.flygare@me.com

Carl Martinsson
Ledamot
fd banktjänsteman
carlmartinsson@telia.com

Eva Sjöblom
Ledamot
Ledarskapskonsult
eva@sjoblomledarskap.se

Åsa Tjernell
Ledamot
Distriktssköterska, pensionerad fd verksamhetschef
asa.tjernell@telia.com

______________________________________________
Stiftelsens stadgar, antagna första gången vid styrelsemöte 1999-11-04, reviderade och moderniserade 2017-05-23.

Stiftelsens namn:
Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice, organisationsnummer 889202-7114.

Stiftelsens ändamål:
Efter upprop skall pengar som inflyter till stiftelsen varaktigt främja planering, startande och driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.Stiftelsens säte:
Sundsvall.

Stiftelsens förvaltning:
Verksamheten drivs genom egen förvaltning. Förvaltare är Stiftelsens styrelse. Stiftelsen har bildat två helägda aktiebolag för dels vård och dels utbildning. Hela verksamheten i Stiftelsen och bolagen ska drivas som idéburen verksamhet utan något vinstintresse.

Stiftelsens styrelse:
Stiftelsens styrelse består av sju ledamöter. Styrelsen utser och entledigar ledamöter i såväl Stiftelsens styrelse som i bolagens styrelser. Antal ledamöter i respektive bolags styrelse och ordföranden i respektive styrelse utses av Stiftelsens styrelse. Stiftelsens styrelse skall sammankallas om en ledamot begär det. Styrelsebeslut skall protokollföras. Styrelsen har rätt till skäligt arvode enligt stiftelselagen 1994:1220. 

Ändring av stiftelsens stadgar:
Stiftelsens stadgar får ändras genom majoritetsbeslut av Stiftelsens styrelse. Ändring av Stiftelsens ändamål kan dock bara ske efter medgivande av kammarkollegiet. 

Stiftelsens bokföring:
Stiftelsens verksamhet är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen 1994:1220, 3 kapitel. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 

Stiftelsens firmatecknare:
Stiftelsens firmatecknare ska utses genom protokollfört styrelsebeslut.

Stiftelsens revision:
Stiftelsens revision ska utföras av auktoriserad revisor.

Stiftelsens tillsyn:
Tillsynsmyndighet över Stiftelsens verksamhet är Länsstyrelsen i Västernorrland.

Stiftelsens insamling:
Stiftelsens insamling ska ske genom kontrollgirokonto (90-konto) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll.

Övrigt:
Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Stiftelsens arbete ska ske med öppen information mot allmänhet och övriga intressenter inom landsting och kommun. I övrigt gäller stiftelselagen 1994:1220.

Dessa Stadgar är antagna vid Insamlingsstiftelsens möte 2017-05-23 med full majoritet
och ersätter de stadgar som antogs vid styrelsemöte 1999-11-04.
De nya reviderade stadgarna kan laddas ned här.

___________________________________________
Insamlingsstiftelsens ekonomi.

Insamlade medel och donationer uppgick 2019 till 5453 kkr. Motsvarande post har under de fyra föregående åren varierat mellan 1557 – 3372 kkr/år. Stiftelsens resultat 2019 uppgick till 4387 kkr. Stiftelsens egna kapital uppgick till 13456 kkr per 31 december 2019. Stiftelsens goda resultat för 2019 utöver det genomsnittliga resutatet för tidigare år berodde på en enskilt stor gåva på ca 4000 kkr under 2019.

Svensk Insamlingskontroll är det organ som beviljar 90-konto och som kontrollerar att insamlade medel går till ändamålet för kontoinnehavarens verksamhet. De ställer krav på att hela koncernen redovisas i det fall 90-kontoinnehavaren ingår i en koncern. Senaste årsredovisning och koncernredovisning för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice, dvs moderorganisationen Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och dess två helägda driftbolag Mellannorrlands Hospice AB och Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, kan laddas ned här.

Vi vill uppmärksamma på att årsredovisningen kan upplevas missvisande, då gåvor och donationer till Insamlingsstiftelsen endast utgör en mycket liten del av koncernens intäkter. Dessa består huvudsakligen i intäkter härrörande från dotterbolagens tjänsteavtal, dvs ersättning för avtalade och utförda vård- och utbildningstjänster. Uppdragsgivare är primärt Region Västernorrland och länets kommuner. Dessa intäkter motsvaras av driftbolagens kostnader, där personalkostnaderna är den största posten.

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se